JTB

Year : 2017
Country : Hong Kong
Client : JTB Hong Kong
Creative director : Koro Fujiwara
CG perspective : Randy Pagulong / Lester Pagulong
CAD : Mark Phil Deypalan
Coordinator : Kesuke Kobayashi

香港JTBの営業所のインテリアデザイン致しました。

We designed the interior of the Hong Kong JTB sales office.